Дългосрочна рехабилитационна програма

Дългосрочната рехабилитационна програма е тип терапевтична общност за лечение на младежи и девойки със зависимост към психоактивни вещества ( хероин, амфетамини, кокаин, марихуана) и алкохол.

Терапевтичен подход

Терапевтичният подход е базиран на съвременните европейски стандарти за лечение на зависимости и включва интегрирането на професионалната психотерапия в метода на терапевтичната общност:

Ключов елемент от програмата е изготвянето на индивидуален терапевтичен проект за всеки резидент. Той се изготвя от резидента съвместно с член на персонала чрез индивидуално консултиране, групата за цели, попълване на бланки за цели.

Програмни стадии

Прием

Ориентация

Основна фаза на промяна

Обратен преход

Ресоциализация (6 месеца)

Терапевтични елементи

Дневен режим

В програмата е постигнат баланс между терапия, труд, отмора и забавление. Всекидневно резидентите участват в терапевтични групи. Резидентите са окуражавани да организират и да участват в семинари и обучителни групи по чужди езици и професионални умения. Вечерните активности включват разнообразие от игри, чрез които резидентите се научават да се забавляват без психоактивни вещества.

В основата на промяната са високите изисквания към резидентите. Спазването на дневния режим и правилата в общността са важни елементи от лечебния процес. Очакванията на структурата към резидентите са за активност, отговорност и участие във всички дейности и роли на програмата.

Дневен режим

1. Индивидуални терапевтични проекти

Непосредствено след постъпването в терапевтичната общност, всеки резидент се запознава със своя референт. Референтът е член от персонала, който е изцяло ангажиран с индивидуалния терапевтичен проект на резидента. Този проект включва основните проблемни области в живота на резидента и очертава начините за преодоляването им в програмата.

2. Групи

3. Дейности, засилващи структурата и принадлежността към терапевтичната общност

4. Трудотерапия

1407 София, Лозенец
ул. Рилски езера №16

0898 / 209 175
0887 / 563 028

phoenix_house@abv.bg

Owned by